آهنگ‌سازی برای من، مانند بافتن یک قالی ابریشمین، زیبا و لذت‌بخش است. کارمن زندگی بخشیدن به تارو پود این فرش است. بعد ازاینکه اولین ایده‌ها و قالب کلی یک قطعه برایم مشخص شد، تک تک نت‌ها را درذهنم رنگ و جان می‌بخشم و با آن زندگی می‌کنم و همچون تاروپود آن می‌شوم تا یک آهنگ کامل شود و شکل بگیرد

وقتی که یک قطعه تمام می شود، دیگر بستگی به شنونده دارد که چطورازآن فرش استفاده کند. بی‌گمان باعث افتخار و خوشحالی من است، اگر کسی با عمق دنیای من ارتباط برقرارکند

Name

Duration

Media

Woman

06:00

Lullaby

3.10