سفری به یک رویای کوتاه

دو نوازی (دوئت)

آواز و پیانو

زمان: 4 دقیقه

شعر این قطعه به انگلیسی و فارسی است