تاریکی

سه نوازی (تریو)

آواز کارولین ایدن، فلوت اوا کابیلیرو، پیانو شهره شکوری

زمان: 5.25 دقیقه

شعر این آهنگ درباره یک عشق گمشده است که به فارسی نوشته ام