زن
سه نوازی (تریو) آواز، فلوت و پیانو
زمان: 6 دقیقه
قطعه ای کمدی در بیان بخش های متفاوت سرشت زن.