آواز باد در غروب ژوپیتر

سه نوازی (تریو)

آواز ، فلوت و پیانو

زمان: 7 دقیقه

سیاره رنگارنگ و بزرگ ترین سیاره منظومه شمسی، اسطوره ی قدرت. به دلیل بادها و طوفان های ممتد، طبیعی بی قرار دارد

من با خیالم پرواز کردم به سیاره ژوپیتر، غروبش را مشاهده کردم و به آواز باد گوش دادم… آنقدر مقدس بود که هیچ کلامی به جز «سپاس پروردگار را » نیافتم

این قطعه را در موسیقی قدیمی مدال نوشتم و از دستگاه شور الهام گرفتم