زمزمه پری دریایی

تک نوازی (سولو)برای فلوت

نوازنده: ناصر رحیمی ، استودیو بل زیر نظر استاد امید نیک بین

زمان: 2.25 دقیقه