دل (قلب به زبان سانسکریت)

 سه نوازی (تریو)

 آواز، قلوت و پیانو

زمان: 3.30 دقیقه

این قطعه داستان سفر دل است که در شعر آن کلمه «دل» به زبان‌های مختلف بیان می‌شود