رویای سام

این قطعه قسمتی از آهنگسازی ام مربوط به پروژه ی «زال و سیمرغ » برای کودکان است . این کار برای ارکستر و حدود 35 دقیقه موسیقی است