آتش درون

دو نوازی (دوئت)

فلوت و پیانو

بر پایه دستگاه شور