ماه، باد، دریا

سه نوازی (تریو)

آواز کارولین ایدن، فلوت اوا کابیریلو، پیانو شهره شکوری

زمان: 4.44 دقیقهعشق به طبیعت، یکی از انگیزه های قوی من برای نوشتن یک قطعه موسیقی است

کلمه ای که در شعر این قطعه استفاده کرده ام (هو) منظور صدای باد و نام پروردگار است. شعر این قطعه درباره یک عشق معنوی است