وسوسه، دوگانگی، رهایی

تک نوازی (سولو)

پیانو شهره شکوری

زمان: 6 دقیقه

سفر من از عمق وسوسه شروع می شود، از درون جنگ و دوگانگی می گذرد تا بالاخره به صلح و رهایی می رسد

این قطعه به قسمت های مختلفی تقسیم شده است