کرم کپلی

 دونوازی (دوئت)

 آواز و پیانو

زمان: 2 دقیقه

یک آهنگ کودکانه ،درباره یک روز یک کرم