حمایت ارگان زنان هنرمند موسیقیدان از پروژه زال و سیمرغ

باعث افتخار م است که ارگان زنان هنرمند موسیقیدان  از آهنگسازی ام برای  پروژه ی زال و سیمرغ پشتیبانی کردند