برگزاری وبینار پروژه زال و سیمرغ

با حمایت از موسسه ایرانشناسی بریتانیا گفتگویی با من و دیگر همکاران در پروژه زال و سیمرغ به صورت مجازی برگزار شد. این نشست با استقبال فراوانی روبرو شد.